لوله های آتشخار

باز سازی بویلر های هفتپه
۲۰۱۸۰۶۱۴_۱۱۳۴۳۰
IMG_۲۰۱۸۱۰۱۲_۱۴۱۱۲۹