معرفی

شرکت مهندسی مبنا صنعت تکوین با پشتوانه تجارب قوی اساساً جهت انجام وظیفه در پروژه های عمرانی بزرگ توأم با مسائل پیچیده تخصصی طراحی شده است و به لحاظ انسجام، یک کادر توانمند با مشخصات لازم و ویژگی های مورد نیاز جهت قابلیت هدایت پروژه ها در یک روال منظم را دارا می باشد.

قرارداد ۹۷
تغییرات شرکت
الحاقیه ۹۷ (۱)
روزنامه ت
تغییرات شرکت ۱ (۱)